Zmiana wypowiadania umów o pracę na czas określony

[wdfb_like_button]

Od 22 lutego 2016 r. czeka nas zmiana przepisów kodeksu pracy w zakresie okresów wypowiadania umów o pracę na czas określony oraz wysokości odszkodowania, w przypadku zerwania takich umów przez jedną ze stron.

Stan aktualny Rozwiązywanie umów o pracę na czas określony podlega odmiennym regulacjom niż umów o pracę na czas nieokreślony.  Umowa o pracę na czas określony zawarta na krócej niż 6 mcy nie może być jednostronnie rozwiązana.

Okres wypowiedzenia Umowy o pracę na czas określony, wynoszący nie więcej niż 6 mcy, co do zasady nie mogą być wypowiedziane i zakończone przed upływem okresu, na jaki zostały zawarte. Jedyną możliwością ich rozwiązania jest porozumienie stron. Jedynie w przypadkach umów na czas określony dłuższy niż 6 mcy, kodeks pracy dopuszcza możliwość wprowadzenia odpowiedniej klauzuli do umowy o pracę, wprowadzającej możliwość rozwiązania stosunku pracy w trybie wypowiedzenia. W takim przypadku termin wypowiedzenia wynosi minimum dwa tygodnie i nie może zostać skrócony przez strony umowy.

Wysokość odszkodowania W przypadku, gdy pracodawca złoży jednostronne oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę na czas określony, pracownik ma prawo do odszkodowania odpowiedniego do okresu pozostałego do końca trwania umowy, jednak w wysokości nie większej niż wynagrodzenie za trzy miesiące. W razie nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę na czas określony przez pracownika, pracodawcy przysługuje roszczenie o odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni.

Sytuacja po zmianie Rozwiązywanie umów o pracę na czas określony podlegać będzie takim samym regulacjom, co umowy o pracę na czas nieokreślony.

Okres wypowiedzenia Umowy o pracę na czas określony i nieokreślony zostaną zrównane, okres wypowiedzenia uzależniony zostanie od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i będzie wynosił:
– 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż sześć miesięcy;
– 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej sześć miesięcy;
– 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej trzy lata.
Pracodawca zyska również możliwość zwolnienia pracownika od obowiązku wykonywania pracy, w trakcie okresu wypowiedzenia. Pomimo to, pracodawca będzie zobowiązany zapłacić wynagrodzenie pracownikowi, którego zwolnił od wykonywania obowiązków zawodowych swoją jednostronną decyzją.

Wysokość odszkodowania Od 22 lutego br. wysokość odszkodowania w przypadku rozwiązania umowy o pracę na czas określony bez wypowiedzenia zostanie zrównana niezależnie od tego, czy zerwanie umowy nastąpi przez pracodawcę czy przez pracownika. W obydwu sytuacjach przysługiwać będzie odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia.

okres wypowiedzenia umowy o pracę

 

wysokość roszczenia o odszkodowanie

Dodaj komentarz

Call Now Button