Urlopy dla rodziców – zmiana zasad 2016r.

[wdfb_like_button]

Od 2 stycznia 2016 roku zmieniły się zasady dotyczące wykorzystywania urlopów związanych z narodzinami i wychowaniem dziecka.

Urlop macierzyński
STAN POPRZEDNI: 20 do max 37 tygodni podstawowego urlopu macierzyńskiego plus 6 tygodni (przy 1 dziecku) lub 8 (przy 2 lub większej ilości dzieci) dodatkowego urlopu macierzyńskiego, następnie 26 tygodni urlopu rodzicielskiego. Nie było możliwości dzielenia się urlopami przez rodziców pracujących na różnych podstawach prawnych np. jedno z rodziców było pracownikiem a drugie prowadziło własną działalność zarobkową.

STAN AKTUALNY: Podstawowy urlop macierzyński przysługuje w zależności od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie i wynosi od 20 do maksymalnie 37 tygodni. Nastąpiło ujednolicenie urlopów przysługujących na dziecko – dodatkowy urlop macierzyński został połączony z urlopem rodzicielskim (32 tygodnie) – wymiar urlopu po połączeniu bez zmian.

Wymiar urlopu macierzyńskiego:

wymiar urlopu macierzyńskiego

Podstawowy urlop macierzyński nadal musi być wykorzystany przez matkę dziecka w wymiarze, co najmniej 14 tygodni po porodzie ( 6 tygodni można wykorzystać jeszcze przed porodem), natomiast z dalszej jego części może zrezygnować na rzecz ojca, niezależnie czy jest on pracownikiem czy jest objęty ubezpieczeniem społecznym i w celu sprawowania opieki nad dzieckiem przerwał działalność zarobkową.Ponadto, zmiany w przepisach umożliwiają wymienianie się opieką nad dzieckiem przez rodziców, z których jedno jest pracownikiem a drugie jest objęte ubezpieczeniem społecznym i prowadzi własną działalność.
Możliwość wykorzystania urlopu macierzyńskiego:

możliwość wykorzystania urlopu macierzyńskiego – wariant 1

możliwość wykorzystania urlopu macierzyńskiego – wariant 2

Urlop ojcowski
STAN POPRZEDNI: Dwa tygodnie urlopu, do wykorzystania do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. Urlopu nie można było dzielić.

STAN AKTUALNY: Urlop ojcowski w wymiarze dwutygodniowym można wykorzystać do momentu ukończenia przez dziecko drugiego roku życia, można go też podzielić i wykorzystać w dwóch częściach, po tygodniu każda.

Urlop rodzicielski
STAN POPRZEDNI: 26 tygodni, wniosek o udzielenie należało złożyć nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu, do wykorzystania bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, max. w 3 częściach.

STAN AKTUALNY: Po urlopie macierzyńskim przysługuje urlop rodzicielski, który wynosi 32 (przy jednym dziecku) lub 34 tygodnie (przy dwójce i większej liczbie dzieci). O udzielnie urlopu rodzicielskiego należy wystąpić w okresie do 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. Czyli wymiar rodzicielskiego wynosi tyle, co poprzednio dodatkowy urlop macierzyński plus urlop rodzicielski.

Część urlopu rodzicielskiego (do 16 tygodni) można wykorzystać do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat. Urlop rodzicielski można wykorzystać jednorazowo lub w maksymalnie 4 częściach.
Urlop rodzicielski można wydłużyć, w przypadku łączeniem go z pracą w niepełnym wymiarze, nie wyższym niż ½ etatu. Maksymalne wydłużenie urlopu rodzicielskiego może wynieść 64 tygodnie (przy 1 dziecku) lub 68 tygodni (przy 2 i większej liczbie dzieci).

Urlop wychowawczy
STAN POPRZEDNI: 36 miesięcy, do wykorzystania max w 5 częściach, do ukończenia przez dziecko 5 roku życia. Wniosek o urlop wychowawczy należało złożyć nie później niż 2 tygodnie przed jego rozpoczęciem.

STAN AKTUALNY: Urlop wychowawczy przysługuje w wymiarze 36 miesięcy, z czego 1 miesiąc jest przeznaczony wyłącznie dla drugiego rodzica dziecka. W związku z tym, co do zasady, jeżeli z urlopu wychowawczego korzysta tylko jeden rodzic, może on trwać najwyżej 35 miesięcy. Urlop wychowawczy można wykorzystać maksymalnie w 5 częściach, do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat.
Wnioski o urlop wychowawczy składa się nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.
Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę, z pracownikiem od dnia złożenia wniosku o:
-udzielenie urlopu wychowawczego, do dnia zakończenia tego urlopu,
-obniżenie wymiaru pracy, do dnia powrotu pracownika do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, ochrona pracownika trwa nie dłużej niż przez 12 miesięcy.

Dodatkowe dni wolne od pracy
STAN POPRZEDNI: 2 dni zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w ciągu roku kalendarzowego, bez możliwości wykorzystania zwolnienia w godzinach.

STAN AKTUALNY: W ciągu roku kalendarzowego pracownikowi wychowującemu przynajmniej 1 dziecko w wieku do lat 14 przysługuje 16 godzin albo 2 dni zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Pracownik składając pierwszy w danym roku kalendarzowym wniosek o wykorzystanie zwolnienia decyduje czy będzie go wykorzystywał w dniach czy w godzinach.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego dla pracowników
STAN POPRZEDNI: podstawą wymiaru zasiłku dla pracownika jego przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres 12 miesięcy. Wniosek o udzielenie całego wymiaru dodatkowego urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego należało złożyć nie później niż 14 dni po porodzie.

STAN AKTUALNY: Co do zasady, podstawą wymiaru zasiłku dla pracownika jest jego przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres 12 miesięcy.
Wysokość zasiłku macierzyńskiego w trakcie trwania urlopu macierzyńskiego wynosi 100% podstawy jego wymiaru, w trakcie urlopu rodzicielskiego 100 % za okres 6 lub 8 tygodni, następnie 60% postawy jego wymiaru do końca urlopu rodzicielskiego. Możliwa jest też wypłata zasiłku macierzyńskiego w wysokości 80% podstawy jego wymiaru, w przypadku wystąpienia z wnioskiem o udzielenie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. Z takim wnioskiem należy wystąpić nie później niż 21 dni po porodzie.
Zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku.
Wysokość miesięcznego zasiłku macierzyńskiego:

wysokość miesięcznego zasiłku macierzyńskiego

Wysokość zasiłku dla osób niebędących pracownikami
STAN POPRZEDNI: prawo do zasiłku miały matki płacące składkę chorobową, czyli prowadzące działalność gospodarczą lub mające umowę zlecenie, od której opłacały dobrowolną składkę chorobową. Wysokość zasiłku zależała od wysokości opłacanej składki, często była więc ona bardzo niska.

STAN AKTUALNY: Od 2016 roku minimalny zasiłek dla ubezpieczonych mam wynosi 1000 zł miesięcznie przez rok (52 tygodnie). Dla mam, które opłacały mniejsze składki, ze względu na umowy zlecenia czy z uwagi prowadzenia działalności gospodarczej i opłacania preferencyjnych składek chorobowych ZUS automatycznie podwyższy zasiłek do 1000 zł miesięcznie.

Świadczenie rodzicielskie
STAN POPRZEDNI: brak świadczeń dla mam nieubezpieczonych w ZUS, rolnicy otrzymywali jednorazowy zasiłek macierzyński z KRUS, w wysokości 3000 zł.

STAN AKTUALNY: dla nieubezpieczonych mam przysługuje świadczenie rodzicielskie wypłacane przez gminy, również w wysokości 1000 zł netto. Świadczenie rodzicielskie w ww. wysokości otrzymają osoby zatrudnione na umowę o dzieło, rolnicy, studenci oraz bezrobotni, czyli osoby nieubezpieczone w ZUS. Bezrobotni, pobierający zasiłek mają prawo do świadczenia rodzicielskiego w wysokości pomniejszonej o wysokość zasiłku dla bezrobotnych, bez utraty statusu bezrobotnego. Osoby uprawnione do świadczeń opieki społecznej mają prawo wyboru, czy korzystają ze świadczenia rodzicielskiego czy z innego przysługującego im świadczenia, takiego jak:
– świadczenie pielęgnacyjne,
– specjalny zasiłek opiekuńczy,
– dodatek do zasiłku rodzinnego,
– zasiłek dla opiekuna.

Świadczenie rodzicielskie będzie można pobierać przez rok (52 tygodnie) w przypadku urodzenia jednego dziecka; przy dwojgu dzieciach – przez 65 tygodni, trojgu – 67 tygodni, czworgu – 69 tygodni, przy piątce i więcej – 71 tygodni, analogicznie do okresu wypłacania zasiłku macierzyńskiego przysługującego pracownikom.

Autor: Agnieszka Świderska

Dodaj komentarz

Call Now Button